We are creating a unified UKRI website that brings together the existing research council, Innovate UK and Research England websites.
If you would like to be involved in its development let us know.

Welsh Language Scheme

Date: 21/02/2012

Research Councils UK (RCUK) have prepared a draft Welsh Language Scheme in accordance with the Welsh Language Act 1993, through which we, and the seven UK Research Councils, will conduct our business. Under Section 13 of the Act, RCUK have a duty to issue the draft Scheme for public consultation in order to ascertain views representative of both Welsh speaking and other members of the public who may be affected by the scheme. The consultation commences on 21st February and will end on 1st May.

The scheme can be viewed on the RCUK website.

Comments on the draft Scheme should be received by 1st May. Following this, the scheme will be finalised and submitted to the Welsh Language Board for final approval.

END

----------------------------------------

Mae Cynghorau Ymchwil y DU (RCUK) wedi paratoi Cynllun Iaith Gymraeg drafft yn unol Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 ar y ffordd yr ydym ni, a saith Cyngor Ymchwil y DU, yn bwriadu cynnal ein busnes. O dan Adran 13 or Ddeddf, mae?n ddyletswydd ar RCUK i gyhoeddi?r Cynllun drafft ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ?er mwyn cael barn y cyhoedd sy?n siarad Cymraeg ac eraill yr effeithir arnynt gan y cynllun?. Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ar 21 Chewefror a daw i ben ar 1 Mai.

Gellir gweld y cynllun ar wefan RCUK.

Dylid derbyn sylwadau ar y Cynllun drafft erbyn 1 Mai.Yn dilyn hyn, cwblheir y Cynllun a?i gyflwyno i Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar gyfer cymeradwyaeth derfynol.

DIWEDD

Further information/Mwy o wybodaeth

Contact/Cyswllt:
Alexandra Saxon
Head of Communications/Pennaeth Cyfathrebu
Tel/Ffn: 01793 444474

Notes to editors:

Hard copies of the scheme are available on request by contacting alexandra.saxon@rcuk.ac.uk

Research Councils UK (RCUK) is the strategic partnership of the UK's seven Research Councils who annually invest around £3 billion in research. We support excellent research, as judged by peer review, that has an impact on the growth, prosperity and wellbeing of the UK. To maintain the UK?s global research position we offer a diverse range of funding opportunities, foster international collaborations and provide access to the best facilities and infrastructure around the world. We also support the training and career development of researchers and work with them to inspire young people and engage the wider public with research. To maximise the impact of research on economic growth and societal wellbeing we work in partnership with other research funders including the Technology Strategy Board, the UK Higher Education funding bodies, business, government, and charitable organisations. www.rcuk.ac.uk.

The seven UK Research Councils are:

 • Arts & Humanities Research Council (AHRC); 
 • Biotechnology & Biological Sciences Research Council (BBSRC); 
 • Economic & Social Research Council (ESRC); 
 • Engineering & Physical Sciences Research Council (EPSRC); 
 • Medical Research Council (MRC); 
 • Natural Environment Research Council (NERC); 
 • Science & Technology Facilities Council (STFC).

-----------------------------------

Nodiadau i olygyddion:
Mae copau caled o?r cynllun ar gael ar gais trwy gysylltu ag alexandra.saxon@rcuk.ac.uk

Mae Cynghorau Ymchwil y DU (RCUK) yn bartneriaeth strategol saith Cyngor Ymchwil y DU sy?n buddsoddi tua £3 biliwn yn flynyddol mewn ymchwil. Rydym yn cefnogi ymchwil ragorol, fel y barnwyd gan adolygiad gan gymheiriaid, sy?n cael effaith ar dwf, ffyniant a lles y DU. I gynnal safle ymchwil y DU yn fyd-eang, rydym yn cynnig ystod eang o gyfleoedd ariannu, yn meithrin cydweithredu rhyngwladol ac yn rhoi mynediad i?r cyfleusterau a?r seilwaith gorau ar hyd a lled y byd. Rydym hefyd yn cefnogi hyfforddiant a datblygiad gyrfa ymchwilwyr ac yn gweithio gyda nhw i ysbrydoli pobl ifanc ac yn ymgysylltu?r cyhoedd ag ymchwil. Er mwyn cynyddu effaith ymchwil ar dwf economaidd a lles cymdeithas, rydym yn gweithio mewn partneriaeth chyllidwyr ymchwil eraill yn cynnwys y Bwrdd Strategaeth Technoleg, Cynghorau Cyllido Addysg Uwch y DU, busnes, y llywodraeth a sefydliadau elusennol. www.rcuk.ac.uk.

Mae saith Cyngor Ymchwil y DU fel a ganlyn:

 • Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a?r Dyniaethau (AHRC); 
 • Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC); 
 • Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC); 
 • Cyngor Ymchwil Peirianneg a?r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC); 
 • Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC); 
 • Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC); 
 • Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC).
Return to news list