We are creating a unified UKRI website that brings together the existing research council, Innovate UK and Research England websites.
If you would like to be involved in its development let us know.

Amdanom ni

Mae Arts & Humanities Research Council yn rhan o Ymchwil ac Arloesi y DU, sef sefydliad newydd sy’n dod â Chynghorau Ymchwil y DU, Innovate UK a Research England at ei gilydd er mwyn sicrhau'r cyfraniad mwyaf posibl gan bob Cyngor ac er mwyn creu’r amgylchedd gorau posibl i ymchwil ac arloesi ffynnu ynddo. Y weledigaeth yw sicrhau bod y DU yn cadw ei safle byd-eang fel gwlad flaenllaw ym maes ymchwil ac arloesi. 

Ymchwil ac Arloesedd y DU, corff cyhoeddus a ariennir gan gymorth grant gan lywodraeth y DU. Am fwy o wybodaeth ewch i www.ukri.org/about-us.

Gweledigaeth a strategaeth

Ein gweledigaeth yw cael cydnabyddiaeth fel arweinydd y byd yn datblygu ymchwil y celfyddydau a’r dyniaethau.

Er mwyn cyflawni’r weledigaeth hon, mae gennym bedair nod strategol:

 1. Hyrwyddo a chefnogi creu ymchwil o safon fyd-eang yn y celfyddydau a’r dyniaethau.
 2. Hyrwyddo a chefnogi hyfforddiant ôl-radd o safon fyd-eang er mwyn paratoi graddedigion ar gyfer ymchwil neu yrfaoedd proffesiynol eraill.
 3. Cryfhau effaith ymchwil y celfyddydau a’r dyniaethau trwy annog ymchwilwyr i ledaenu a throsglwyddo gwybodaeth i gyd-destunau eraill lle mae’n gwneud gwahaniaeth.
 4. Codi proffil ymchwil y celfyddydau a’r dyniaethau a bod yn eiriolydd effeithiol ar gyfer ei arwyddocâd cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd.

Ein strwythur llywodraethu

Cyngor AHRC – Mae’r AHRC yn cael ei lywodraethu gan ei Gyngor, sy’n gyfrifol am gyfeiriad strategol cyffredinol a rheolaeth ariannol.

Uwch Dîm Rheoli – Mae’r Uwch Dîm Rheoli yn gyfrifol am weithrediadau’r AHRC o ddydd i ddydd.erion yn ymwneud â chyflogau a materion eraill yn ymwneud â thâl ar gyfer uwch aelodau o’r staff.

Bwrdd Cynghori – Mae’r Bwrdd Cynghori datblygu ac yn argymell blaenoriaethau, rhaglenni, a mentrau eraill fydd yn cyflenwi strategaethau’r AHRC, ac yn monitro ac yn adrodd ar eu cynnydd.

Coleg Adolygu gan Gymheiriaid - Mae’r AHRC yn ei hanfod wedi ymrwymo i ymgeisio ac asesu cystadleuol trwy adolygu gan gymheiriaid. Mae aelodau’r Coleg Adolygu gan Gymheiriaid (PRC) yn ffurfio rhan allweddol o’r system hon, a gynlluniwyd i sicrhau bod adolygu gan gymheiriaid yn cael ei gynnal trwy roi’r sylw pennaf i degwch a thryloywder, ac i ofynion trylwyredd academaidd. Mae rheolaeth y PRC yn cael ei oruchwylio gan yr Uwch Dîm Rheoli.

Paneli Adolygu gan Gymheiriaid – Mae’r AHRC yn galw paneli nad ydynt yn rhai amser llawn o aelodau ei Goleg Adolygu gan Gymheiriaid. Mae’r paneli’n cyfarfod yn unswydd yn unol â gofynion y cynllun y maent yn darparu graddau a safleoedd terfynol ar ei gyfer.

Mwy o wybodaeth:

UK Shared Business Services (SBS) – Y Cynghorau Ymchwil sy’n berchen ar yr SSC ac mae’n darparu gwasanaethau amrywiol ar eu cyfer:

 • Cyflenwi Gwasanaethau a Chanolfan Gyswllt
 • Caffaeliad
 • Cyllid
 • Gweinyddu Grantiau
 • Cyflogres
 • Adnoddau Dynol
 • Gwasanaethau Gwybodaeth

Os oes gennych ddiddordeb yn darparu eich gwasanaethau neu gynnyrch i’r AHRC yn unrhyw un o’r meysydd hyn, cysylltwch â’r SSC.

Polisïau, safonau a ffurflenni

Polisi Gwrth-lwgrwobrwyo – Mae’r AHRC wedi ymrwymo i ymarfer ymddygiad corfforaethol cyfrifol ac i gydymffurfio â phob cyfraith, rheoliad, a phob gofyniad arall sy’n llywodraethu’r ffordd y caiff ein gweithrediadau eu cynnal. Mae’r AHRC wedi ymrwymo i sicrhau bod cyfleoedd ar gyfer twyll a llygredd yn cael eu lleihau i’r lefel risg isaf posibl.

Côd Ymarfer – Mae’r AHRC yn gweithredu Côd Ymarfer sydd wedi ei fwriadu fel canllaw ar gyfer pob aelod o’n Cyngor, pwyllgorau, y Coleg Adolygu gan Gymheiriaid a grwpiau cynghori eraill, ac sydd yn nodi’r ffordd yr ydym yn cynnal ein busnes.

Polisi Cwynion ac Apeliadau - Mae’r AHRC wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth hygyrch, ansawdd uchel, effeithlon a chywir wrth ryngweithio gyda’i/gyda’n cymuned.

Polisi Diogelu Data - Mae’r AHRC wedi ymrwymo i weithredu yn unol â’r ddeddfwriaeth Diogelu Data ac i sicrhau bod staff yn cael hyfforddiant a chefnogaeth briodol i gyflawni hyn.

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth - Mae’r AHRC wedi ymrwymo i hybu cyfle cyfartal ac amrywiaeth. Mae’r polisi hwn yn amlinellu’r ymrwymiad hwnnw, sy’n cael ei ardystio a’i gefnogi gan ein Cyngor a’r Uwch Dîm Rheoli.

Cynllun Ymateb i Dwyll - Ni fydd yr AHRC yn derbyn unrhyw lefel o dwyll na llygredd; byddwn yn ymchwilio i unrhyw achos sy’n cael ei amau a chaiff ei drin yn briodol.

Polisi Rhyddid Gwybodaeth - Mae’r AHRC wedi ymrwymo i weithredu yn unol â deddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth ac i sicrhau bod staff yn cael hyfforddiant a chefnogaeth briodol i gyflawni hyn.

Fframwaith Adolygu gan Gymheiriaid – Mae’r Fframwaith hwn yn nodi’r hyn y bydd yr AHRC yn ei ddatgelu a’r hyn na fydd yn ei ddatgelu, yn unol â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, yn ymwneud â’r broses adolygu gan gymheiriaid.

Siarter Brenhinol - Mae Siarter Brenhinol yn ffordd o ymgorffori corff, sef ei newid o gasgliad o unigolion yn un endid cyfreithiol.

Saith egwyddor Bywyd Cyhoeddus - Mae’r AHRC wedi ymrwymo i ddilyn Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus.

Polisi Twitter - Caiff cyfrif Twitter yr AHRC ei reoli gan ein Tîm Cyfathrebu. Os byddwch yn ein dilyn ar Twitter, gallwch ddisgwyl derbyn rhwng un a thair neges drydar y dydd.

Polisi a Gweithdrefnau Chwythu’r Chwiban - Mae’r AHRC wedi ymrwymo i gyflawni a chynnal y safonau uchaf yn ymwneud ag ymddygiad yn y gwaith, gwasanaeth i’r cyhoedd ac yn ei holl arferion gwaith a disgwylir i bob gweithiwr ymddwyn gydag uniondeb, bod yn ddiduedd ac yn onest.

Cynllun Iaith Gymraeg - Mae Cynghorau Ymchwil y DU (RCUK) wedi paratoi Cynllun Iaith Gymraeg drafft yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 ar y ffordd yr ydym ni, a eraill Cyngor Ymchwil y DU, yn bwriadu cynnal ein busnes

Ffurflenni

Asesiad Risg ar gyfer defnyddio Cerbyd Preifat (ODT) (ODT, 711KB) - Dylid llenwi’r ffurflen hon a’i dychwelyd i’r AHRC cyn defnyddio cerbyd preifat ar gyfer mater yn ymwneud â’r AHRC. Cliciwch y ddolen i lawrlwytho’r ffurflen: Asesiad Risg ar gyfer defnyddio Cerbyd Preifat (ODT) (ODT, 711KB).

Teithio a Chynhaliaeth - Ffurflen Hawlio Treuliau ar gyfer y rheiny nad ydynt yn Gyflogeion (Excel 44 KB) - Daw’r ffurflen hon gyda’r Polisi Teithio a Chynhaliaeth ar gyfer y rheiny nad ydynt yn Gyflogeion. Cliciwch y ddolen i lawrlwytho’r ffurflen: Ffurflen Hawlio Treuliau ar gyfer y rheiny nad ydynt yn Gyflogeion (ODS).

Teithio a Chynhaliaeth - Nodyn Cyfarwyddyd ar gyfer y rheiny nad ydynt yn Gyflogeion (ODT) - Daw’r nodyn cyfarwyddyd hwn gyda’r Polisi Teithio a Chynhaliaeth ar gyfer y rheiny nad ydynt yn Gyflogeion. Cliciwch ar y ddolen i lawrlwytho’r nodyn: Nodyn Cyfarwyddyd ar gyfer y rheiny nad ydynt yn Gyflogeion (ODT).

Teithio a Chynhaliaeth - Polisi ar gyfer y rheiny nad ydynt yn Gyflogeion (ODT) - Diben y polisi hwn yw sicrhau bod anghenion teithio a llety’r AHRC yn cael eu bodloni mewn ffordd gyson. Cliciwch y ddolen i lawrlwytho’r polisi: Polisi Teithio a Chynhaliaeth ar gyfer y rheiny nad ydynt yn Gyflogeion.

Adroddiadau, strategaeth, llywodraethu, cyhoeddiadau

Mae’r adran hon yn cynnwys:

Rhyddid Gwybodaeth

Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybod i chi sut i wneud cais am wybodaeth gan yr AHRC yn unol â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Mae hefyd yn esbonio ein cynllun cyhoeddi.

Sut i wneud cais am wybodaeth

Ysgrifennwch atom yn disgrifio’r wybodaeth yr hoffech ei chael a rhoi enw cyswllt a chyfeiriad gohebu i ni (mae cyfeiriad e-bost yn ddigon). Gallwch ysgrifennu atom yn y cyfeiriad canlynol:

Information Services Manager
Arts and Humanities Research Council
Polaris House
North Star Avenue
Swindon SN2 1FL

Neu gallwch wneud cais am adolygiad ar e-bost yn: foi@ahrc.ukri.org

Yn unol â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, mae gennym ddyletswydd i ymateb i’ch cais a rhoi’r wybodaeth i chi, oni bai ei bod wedi ei chynnwys yn un o’r eithriadau (agor mewn ffenestr newydd), o fewn ugain diwrnod gwaith.

Adolygiadau a chwynion

Os nad ydych yn fodlon â’r ymateb, gallwch ofyn am adolygiad trwy ysgrifennu at:

Associate Director of Resources
Arts and Humanities Research Council
Polaris House
North Star Avenue
Swindon SN2 1FL

Os nad ydych yn fodlon â chanlyniad eich adolygiad, gallwch wneud cais i’r Comisiynydd Gwybodaeth, sy’n gorfodi ac yn goruchwylio’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Cysylltwch â ni

Arts and Humanities Research Council (AHRC)
Polaris House
North Star Avenue
Swindon
SN2 1FL

Ebost: enquiries@ahrc.ukri.org

Ffôn: 01793 41 6000

Sut i ddod o hyd i ni – Cliciwch yma am fwy o wybodaeth, yn cynnwys map.